11 องค์กรร่วมเปิดตัว“ตลาดปันสุข@ระยอง”

11 Big Brothers ผนึกกำลัง ผลักดันธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง”

เครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เอสซีจี บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานแถลงข่าว ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร ร่วมจัดงาน “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม” โดยทั้งภาคเอกชน 11 องค์กร ซึ่งมีตัวแทน ได้แก่ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา (ในนามร้านภัทรพัฒน์) ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จะร่วมผลักดันการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดตัว “ตลาดปันสุข@ระยอง” โครงการนำร่องในจังหวัดระยอง ซึ่งจะเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนา ปรับปรุง และ แก้ไขด้านสิ่งแวดล้อม สังคม โดยร้านค้าชุมชนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือแรงกำลังที่มีเพื่อดำเนินกิจกรรม ทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนของตนหรือชุมชนอื่นในจังหวัดระยอง

การช่วยเหลือสังคมของภาคเอกชนที่ผ่านมาจะเน้นการทำ Cooperate social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR) ซึ่งจัดสรรกำไรมาช่วยเหลือสังคมเป็นเรื่องๆและเอกชนไทยส่วนใหญ่จะนิยมการบริจาคทำให้สังคมไทยพัฒนาอย่างไม่มีทิศทางชัดเจนและการแก้ไขปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างช้าและไม่ยั่งยืน การพัฒนาชุมชนควรเป็นในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social enterprise, SE) คือ การช่วยเหลือชุมชนให้มีกิจการที่มีรายได้จากการผลิต หรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายของกิจการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ

ปัญหาของประเทศมีหลายด้านทั้งทางด้านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข งบประมาณและ กำลังคนภาครัฐไม่เพียงพอและทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การลดลงของป่า ขยะ ยาเสพติด ความยากจน เป็นต้น ในขณะที่ภาคเอกชนมีความพร้อมและความสามารถสูงในการบริหารธุรกิจทั้งในด้านงาน เงินและคน นอกจากนี ้การพัฒนาชุมชน ควรอยู่บนฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้า คุณภาพชีวิต และอื่นๆ

เครือข่ายพันธมิตรจึงได้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่การทำ Corporate social responsibility (CSR) เพื่อยกระดับชุมชนให้ มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติโดยภาคเอกชนทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” สนับสนุน ในเรื่องของความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร และการสนับสนุนด้านงบประมาณ

เครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร เห็นว่า “ประเทศไทยควรใช้ Social enterprise เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ แก้ปัญหาสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาต้นทาง มีส่วนร่วมได้ทุกระดับ และครบวงจร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนและป่าไม้ ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าทั้งสองประเภท สอดคล้องกับกุศโลบายในการรักษาป่าและลดการเผาป่าโดยส่งเสริมการปลูกต้นกาแฟใต้ต้นไม้สูงของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (สมเด็จย่า) ซึ่งในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ได้เคยกำหนดให้ทุกท้องถิ่นทำ ธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ด้านใดก็ได้ตามศักยภาพชุมชน เช่น ท่องเที่ยว พลังงาน อาหารสุขภาพ ป่าไม้ เป็นต้น” ตลาดปันสุข โดยชุมชนจังหวัดระยอง เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำสินค้ามาออกร้านที่เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง เป็นระยะเวลาเดือน ๆละ 4 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม และโครงการดังกล่าวจะกลายเป็นแม่แบบสำหรับชุมชนในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ สินค้าตัวอย่างที่แสดงภายในงานแสดงถึงศักยภาพของชุมชนระยองที่สามารถผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชน