ไออาร์พีซีจัดอบรมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพฯ

ไออาร์พีซีจัดอบรม “การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์” เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

cof

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจชุมชนรอบเขตประกอบการฯ จำนวน 51 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซี โดยนายไพฑูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์เขตนิคมบ้านค่าย ตัวแทนบริษัทไออาร์พีซี ได้กล่าวเปิดการอบรม จากนั้น นางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ หัวหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ให้ความรู้ เกี่ยวกับ “การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์” และนางสาวปิยเนตร เรนชนะ ผู้ช่วยหัวหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมอบรม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี”

บริษัทไออาร์พีซีได้จัดทำโครงการส่งเสริมธุรกิจชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นวางแผนพัฒนา คัดสรรและยกระดับสินค้าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า รวมทั้งสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น (ของดีเมืองระยอง) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า พร้อมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตั้นแต่ต้นทางถึงปลายทาง เสริมความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และประสบผลสำเร็จสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นการสร้างฐานความมั่นคงให้กับประเทศ