โกลว์รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กลุ่มบริษัท โกลว์ เข้ารับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โรงไฟฟ้ากลุ่มบริษัทโกลว์ จังหวัดระยอง ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และรางวัล I-EA-T Zero Accident Award ในงาน ECO Innovation Forum 2018

จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยโรงงานของกลุ่มบริษัทโกลว์ที่ได้รับโล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โครงการสาธารณูปโภคระยะที่ 1 และ 2), บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (โรงไฟฟ้า), บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด (โรงผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ) และบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

และนอกจากนี้ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด ยังได้รับรางวัล I-EA-T Zero Accident Award อีกด้วย ทั้งหมดนี้แสดงถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ยั่งยืนต่อไป